Skip to main content

Motylem byłem, ale… – Odfrunąć z konkursem

Podobała wam się recenzja gry Odfrunęło z wiatrem? Przykuła waszą uwagę? No to może chcecie ją wygrać? Zadanie konkursowe jest proste. Zmienić tematykę gry z motylami w tle i ją uzasadnić. Wsiąść do motyla, czyli tworzenie połączeń między kwiatami dla tych owadów albo Motyl Hex – epicka walka między różnymi frakcjami motyli. No do tego trzeba jeszcze dodać dlaczego ta zmiana jest lepsza niż oryginał :).

Poniżej (jak i tutaj) regulamin zabawy:

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu “Motylem byłem, ale… – Odfrunąć z konkursem”, zwany dalej “konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest blog “Okiem PowerMilka” (www.powermilk.pl). Nagrodę sponsoruje wydawnictwo Lucrum Games zwane dalej sponsorem.
 3. Nagrodą w konkursie jest gra Odfrunęło z wiatrem.
 4. Wszystkie kwestie sporne lub sytuacje nieobjęte regulaminem rozwiązuje organizator konkursu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 7. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.

II. Terminy

 1. Konkurs trwa od 14 listopada 2019 roku (od momentu publikacji) do 22 listopada 2019 roku (do godziny 23:59) .
 2. Wyniki będą ogłoszone najpóźniej 29 listopada 2019 na stronie bloga Okiem PowerMilka.

III. Zasady konkursu

 1. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu “Okiem PowerMilka” i członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
 3. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 5. Za zgłoszenie uznaje się wysłanie maila na konkurs@powermilk.pl. W przypadku wysłania kilku zgłoszeń, wybrane zostanie pierwsze nadesłane.
 6. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie odpowiedzi na pytanie “Jaka gra planszowa byłaby lepsza zmieniając tematykę na motyle i dlaczego?”.
 7. Komisja w składzie Rafał Kociniewski (Okiem PowerMilka) będzie oceniać prace wybierając zwycięskie zgłoszenie.
 8. Głównym kryterium oceny będzie pomysłowość w odpowiedzi, dodatkowo pod uwagę brane będzie atrakcyjność, zabawność i ogólne wrażenia z odbioru wypowiedzi (np. prace godzące w poczucie dobrego smaku będą inaczej odbierane niż te, które tego nie robią).
 9. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w odpowiednim wpisu na stronie bloga Okiem PowerMilka, a sam zainteresowany zostanie poproszony o kontakt we wspomnianym poście.
 12. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 13. Po ogłoszeniu wyników Laureat zostanie poproszony o adres pocztowy na terenie Polski, na który ma być przesłana nagroda. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
 14. W przypadku nie podania przez Laureata adresu korespondencyjnego w ciągu 7 dni, nagroda przepada i może zostać wykorzystana na inne cele konkursowe.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 16. Nagrodę wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata.

PowerMilk

Swoją przygodę z planszówkami zacząłem od Jungle Speed, Spadamy! i podobnych gier każualowych. Im więcej zagłębiałem się w gry planszowe, tym bardziej byłem nimi zainteresowany. Poza tym lubię musicale (ale ciężka muzyka rockowa też mi nie obca), seriale i filmy.