Skip to main content

“Radość z Cathalą” – Konkurs na Bruno Cathala Day!

Dawno nie było żadnego konkursu, nie? Wraz wydawnictwami REBEL.pl, Galakta i Fabryka Kart Trefl-Kraków zapraszam do udziału w konkursie, w którym będzie można zdobyć takie  Cyklady, Gra o Tron: Królewski Namiestnik, Pentos czy Grę Pomyłek. Zadanie jest proste: przesłać zdjęcie z rozgrywki w grę Cathali na adres konkurs@powermilk.pl. Partnerzy akcji będą oceniać pracę w następujących kategoriach: pomysłowość wykonania, atrakcyjność, zabawność i ogólne wrażenia z odbioru grafiki.

Przykładowe zdjęcie, które według mnie miałoby spore szansę na wygraną, to:

Jest to zdjęcie, które Arek Lewandowski wysłał z racji Bruno Cathala Day 2016. Szczegółowy regulamin niżej i na stronie z regulaminem

Regulamin konkursu “Radość z Cathalą”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu “Radość z Cathalą”, zwany dalej “konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest blog “Okiem PowerMilka” (www.powermilk.pl). Nagrodę sponsorują wydawnictwa REBEL.pl, Galakta i Fabryka Kart Trefl-Kraków.
 3. Nagrodami w konkursie są: Cyklady (I miejsce), Gra o Tron: Królewski Namiestnik, Pentos i Gra pomyłek (II miejsce), Gra o Tron: Królewski Namiestnik i Pentos (III miejsce) oraz Gra pomyłek (wyróżnienie).
 4. Wszystkie kwestie sporne lub sytuacje nieobjęte regulaminem rozwiązuje organizator konkursu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
  Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.

II. Terminy

 1. Konkurs trwa od 7 listopada 2018 roku (od momentu publikacji) do 22 listopada 2018 roku (do godziny 23:59) .
 2. Wyniki będą ogłoszone najpóźniej 30 listopada 2018 na stronie bloga Okiem PowerMilka.

III. Zasady konkursu

 1. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu “Okiem PowerMilka”, partnerzy akcji Bruno Cathala Day i członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
 3. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 5. Za zgłoszenie uznaje się maila przedstawiające rozwiązanie na zadanie konkursowe przesłanie na adres mailowy bloga Okiem PowerMilka (konkurs@powermilk.pl). W przypadku wysłania kilku zgłoszeń, wybrane zostanie pierwsze nadesłane.
  Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie zdjęcia z rozgrywki w grę autorstwa Bruna Cathali.
 6. Komisja w składzie Katarzyna i Wiktor Szafranowiczowie (Planszówki we dwoje), Kamil Lazarowicz (Kostki zostały rzucone), Piotr Jagielski (Turlnij!) oraz Rafał Kociniewski (Okiem PowerMilka) będzie oceniać prace wybierając zwycięskie zgłoszenie.
  Głównym kryterium oceny będzie pomysłowość wykonania pracy, dodatkowo pod uwagę brane będzie atrakcyjność, zabawność i ogólne wrażenia z odbioru grafiki (np. prace godzące w poczucie dobrego smaku będą inaczej odbierane niż te, które tego nie robią).
 7. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w odpowiednim wpisu na stronie bloga Okiem PowerMilka, a sam zainteresowany zostanie poproszony o kontakt we wspomnianym poście.
 10. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 11. Po ogłoszeniu wyników Laureat zostanie poproszony o adres pocztowy na terenie Polski, na który ma być przesłana nagroda. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
 12. W przypadku nie podania przez Laureata adresu korespondencyjnego w ciągu 7 dni, nagroda przepada i może zostać wykorzystana na inne cele konkursowe.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 14. Nagrodę wysyła Organizator (w przypadku pierwszego miejsca nagrodę przekazuje Sponsor) do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata.

PowerMilk

Swoją przygodę z planszówkami zacząłem od Jungle Speed, Spadamy! i podobnych gier każualowych. Im więcej zagłębiałem się w gry planszowe, tym bardziej byłem nimi zainteresowany. Poza tym lubię musicale (ale ciężka muzyka rockowa też mi nie obca), seriale i filmy.