Skip to main content

Wyścig odkrywców – Konkurs

Dawno nie było u mnie żadnego konkursu, prawda? Wraz z wydawnictwem Imagine Realm postanowiliśmy to zmienić i zapraszam do udziału w konkursie, w którym można wygrać grę Wyścig Odkrywców.

A co jest zadaniem planszówkowym? Weźcie wyobraźcie sobie, że jesteście odkrywcami i przybywacie do jakiegoś miejsca, świątyni, sanktuarium czy świętej ziemi, gdzie każdy planszówkowicz chce się dostać i znajdujecie tam pewien artefakt. Co to za miejsce i relikt? Forma dowolna: może to być opowiadanie, rysunek, zdjęcie.

Przykładowo: Ja, wielki odkrywca PowerMilk, z świętego miejsca w Carcassonne wśród zgiełku ulic w pradawnym zamku znalazłem pożądany przez wszystkich fanów gier planszowych złotego meeple’a, który powoduje, że właściciel tego artefaktu wygrywa w każdą partię każdej gry.

Oczywiście, to przykład, więc liczę, że zrobicie to ciekawiej niż ja sam ;). Swoje zgłoszenia wysyłajcie na konkurs@powermilk.pl. Czekam na nie do 16 lutego 2018 roku (do godziny 23:59). Szczegóły konkursu są poniżej oraz na tej stronie.

Regulamin konkursu “Wyścig Odkrywców”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu “Wyścig odkrywców”, zwany dalej “konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest blog “Okiem PowerMilka” (www.powermilk.pl). Nagrodę sponsoruje wydawnictwo Imagine Realm.
 3. Nagrodą w konkursie jest gra Wyścig Odkrywców przekazana przez Sponsora.
 4. Wszystkie kwestie sporne lub sytuacje nieobjęte regulaminem rozwiązuje organizator konkursu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.

II. Terminy

 1. Konkurs trwa od 2 lutego 2018 roku (od momentu publikacji) do 16 lutego 2018 roku (do godziny 23:59) .
 2. Wyniki będą ogłoszone najpóźniej 20 lutego 2018 na stronie bloga Okiem PowerMilka.
III. Zasady konkursu
 1. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu “Okiem PowerMilka” i członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 3. Za zgłoszenie uznaje się maila przedstawiające rozwiązanie na zadanie konkursowe przesłanie na adres mailowy bloga Okiem PowerMilka (konkurs@powermilk.pl). W przypadku wysłania kilku zgłoszeń, wybrane zostanie pierwsze nadesłane.
 4. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie miejsca swojej podróży oraz zdobytego tam artefaktu. Miejsce podróży i artefakt musi być związany z grami planszowymi. Forma przedstawienia dowolna: wiersz, opowiadanie, rysunek, kolaż…
 5. Organizator będzie oceniał prace, zwycięskie zgłoszenie zostanie przez niego wybrane.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w odpowiednim wpisu na stronie bloga Okiem PowerMilka, a sam zainteresowany zostanie poproszony o kontakt we wspomnianym poście.
 9. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 10. Po ogłoszeniu wyników Laureat zostanie poproszony o adres pocztowy na terenie Polski, na który ma być przesłana nagroda. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
 11. W przypadku nie podania przez Laureata adresu korespondencyjnego w ciągu 7 dni, nagroda przepada i może zostać wykorzystana na inne cele konkursowe.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 13. Nagrodę wysyła Organizator do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata.

PowerMilk

Swoją przygodę z planszówkami zacząłem od Jungle Speed, Spadamy! i podobnych gier każualowych. Im więcej zagłębiałem się w gry planszowe, tym bardziej byłem nimi zainteresowany. Poza tym lubię musicale (ale ciężka muzyka rockowa też mi nie obca), seriale i filmy.