Skip to main content

Konkurs “Pieśń dla Odyna” – Najeźdźcy z północy

Wikingowie. Temat ostatnio dość nośny i głośny. Niedawno Games Factory Publishing przekazało drugi egzemplarz Najeźdźców z Północy. Wrzuciłem zdjęcie gry i zapytałem się czy chcecie konkurs – zgodnie stwierdziliście, że z chęcią byście dostali ten tytuł w swoje łapki.

Zadanie jest proste: należy ułożyć pieśń zagrzewającą wikingów do walki. Czy to będzie dwudziestozwrotkowa pieśń czy dwuwiersz, rymowany czy wiersz biały? Nie ma to dla mnie znaczenia, wasza intencja.

Swoje zgłoszenia wysyłajcie na konkurs@powermilk.pl. Czekam na nie do 12 lutego 2017 roku (do godziny 23:59).

A tutaj regulamin:

Regulamin konkursu “Pieśń dla Odyna”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu “Pieśń dla Odyna”, zwany dalej “konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest blog “Okiem PowerMilka” (www.powermilk.pl). Nagrodę sponsoruje wydawnictwo Games Factory Publishing.
 3. Nagrodami w konkursie jest gra Najeźdźcy z Północy przekazana przez sponsora.
 4. Wszystkie kwestie sporne lub sytuacje nieobjęte regulaminem rozwiązuje organizator konkursu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.

II. Terminy

 1. Konkurs trwa od 31 stycznia 2017 roku (od momentu publikacji) do 12 lutego 2017 roku (do godziny 23:59).
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 18 lutego 2017 roku (ok. 15:00), na blogu “Okiem PowerMilka”.
 III. Zasady konkursu
 1. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu “Okiem PowerMilka” i członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 3. Za zgłoszenie uznaje się wysłanie pieśni zagrzewającą do boju wikingów na adres mailowy konkurs@powermilk.pl. W przypadku wysłania kilku zgłoszeń zostanie wybrany pierwsze nadesłane.
 4. Organizator będzie oceniał prace, zwycięskie zgłoszenie zostanie przez niego wybrane.
 5. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej bloga Okiem PowerMilka, a sam zainteresowany zostanie poinformowany o wygranej listem elektronicznym.
 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 9. Po ogłoszeniu wyników Laureat zostanie poproszony o adres pocztowy na terenie Polski, na który ma być przesłana nagroda. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
 10. W przypadku nie podania przez Laureata adresu korespondencyjnego w ciągu 14 dni, nagroda przechodzi na nowego Laureata wskazanego przez Organizatora.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 12. Nagrodę wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata.

 

PowerMilk

Swoją przygodę z planszówkami zacząłem od Jungle Speed, Spadamy! i podobnych gier każualowych. Im więcej zagłębiałem się w gry planszowe, tym bardziej byłem nimi zainteresowany. Poza tym lubię musicale (ale ciężka muzyka rockowa też mi nie obca), seriale i filmy.